Rozwód krok po kroku

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego

Jak przebiega sprawa rozwodowa w sądzie? O co pyta sąd?

Pierwszy krok to złożenie pozwu na biurze podawczym we właściwym sądzie. Pozew powinien być prawidłowo opłacony. Musi też zawierać wszystkie niezbędne wnioski, informacje i dokumenty. Wszelkie braki wydłużą czas trwania sprawy. Otrzymamy wtedy pisemne wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Proszę jednak nie liczyć na to, że jeśli uzupełnimy braki następnego dnia po wezwaniu, to sprawa natychmiast ruszy do przodu. Nasze pismo musi przejść przez biuro podawcze, następnie trafić do właściwego pracownika sekretariatu, a stamtąd dopiero do sędziego. Sędzia prowadzący jednocześnie wiele innych spraw niekoniecznie potraktuje naszą jako priorytetową.  Czasami taki obieg korespondencji może potrwać nawet miesiąc. Dlatego tak ważne jest, aby nie popełnić żadnego błędu już na samym początku.

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego

Jeżeli pozew przejdzie pozytywnie ocenę formalną, to sąd wezwie na piśmie oboje małżonków do stawienia się na pierwszą rozprawę. Pozwany małżonek otrzyma wraz z wezwaniem odpis pozwu. Będzie miał standardowo 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Termin ten liczy się od daty  odbioru przesyłki poleconej z sądu. Powinien wówczas przedstawić swoje stanowisko w sprawie, odnieść się do wszystkich twierdzeń i zarzutów zawartych w pozwie i wskazać wszelkie dowody, które pomogą mu przekonać sąd do swoich racji. Mogą to być np. dowody z dokumentów czy zeznań świadków.

W przypadku odpowiedzi na pozew także trzeba pilnować wymogów formalnych, a przede wszystkim terminu na jej złożenie. Spóźniona odpowiedź na pozew zostanie zwrócona przez sąd. W praktyce oznacza to, że nie wywoła ona żadnych skutków prawnych (będzie potraktowana tak, jakby nigdy nie została złożona). Niezależnie więc, czy to my występujemy do sądu z pozwem, czy też jesteśmy pozwani przez współmałżonka – obowiązują nas określone reguły działania.

Rozwód bez orzekania o winie.

Pierwsze posiedzenie ogranicza się do krótkiego przesłuchania małżonków. Jeżeli jest to rozwód bez orzekania o winie i  małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, może to być jednocześnie ostatnie posiedzenie.

Sąd zapyta:

 • Czy małżonkowie wyrażają zgodę na rozwód bez orzekania o winie?

(Jeżeli choć jeden z nich nie wyrazi na to zgody, bądź ją cofnie, sąd będzie musiał zbadać, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To znacznie wydłuży czas trwania sprawy.)

 • Kiedy zawarto związek małżeński (data)?
 • Jak długo małżonkowie znali się przed ślubem?
 • Czy małżonkowie mieszkali wspólnie przed ślubem?
 • Od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego?

Jeżeli nadal zamieszkują razem trzeba wykazać, że wszelkie czynności życia codziennego wykonują oddzielnie (spanie, gotowanie, jedzenie, pranie, sprzątanie, zakupy, etc.).

 • Jaki był podział obowiązków domowych pomiędzy małżonkami?
 • Kiedy ustała więź fizyczna pomiędzy małżonkami (należy podać przybliżoną datę ostatniego pożycia)?
 • Kiedy ustała więź emocjonalna pomiędzy małżonkami (kiedy wygasło uczucie)?

Sąd zadaje najczęściej pytanie wprost: Czy Pan/Pani nadal kocha żonę/męża?

 • Jak przebiegało małżeństwo stron i dlaczego się rozpadło?
 • Czy małżonkowie widzą szansę na uratowanie związku i czy wyrażają zgodę na mediację?
 • Czy małżonkowie podejmowali w przeszłości próby ratowania związku (np. terapia małżeńska). Jeśli tak, to z czyjej inicjatywy, jakie były efekty?
 • Czy małżonkowie mają aktualnie nowych partnerów życiowych (jeśli tak, to od kiedy)?
 • Czy strony zawierały małżeńskie umowy majątkowe (np. umowa o rozdzielności majątkowej)?

 

Jeżeli jest to rozwód bez orzekania o winie i małżonkowie mają małoletnie dzieci sprawa nie zawsze zakończy się na pierwszej rozprawie, choć nie jest to wykluczone. Zależy to w dużej mierze od podejścia konkretnego sędziego i jego oceny sytuacji.

Sąd zapyta małżonków dodatkowo:

 • Ile mają wspólnych, małoletnich dzieci i w jakim są one wieku, czy wymagają szczególnej opieki ze względu np. na stan zdrowia, czy rozwijają się prawidłowo?
 • W jaki sposób małżonkowie wykonują władzę rodzicielską nad dziećmi, czy dochodzi na tym tle do konfliktów?
 • Jakie są relacje dzieci z rodzicami?
 • Jak często dzieci spotykają się z rodzicem, który nie sprawuje nad nimi stałej, bieżącej opieki?
 • Czy dzieci mają świadomość rozpadu małżeństwa rodziców (jak na to zareagowały, czy akceptują tą sytuację)?
 • W jakich warunkach materialnych żyją dzieci i czy nie pogorszą się one istotnie w wyniku rozwodu rodziców?
 • Jakie są koszty utrzymania dzieci, kto je pokrywa i z jakich źródeł?
 • Jaka jest aktualna sytuacja majątkowa małżonków, w tym wysokość i źródła zarobków oraz wysokość zobowiązań finansowych (np. kredyt hipoteczny)?
 • Czy małżonkowie posiadają dzieci pozamałżeńskie, które są na ich utrzymaniu?

Oczywiście pytania, które usłyszymy na rozprawie mogą być sformułowane nieco inaczej. Będą jednak dotyczyły tych samych kwestii.

Jeśli więc zależy nam na szybkim i sprawnym rozwodzie „z klasą” warto jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu wynegocjować z małżonkiem, aby nie dążył do konfrontacji i zgodził się na rozwód bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie można też wypracować na późniejszym etapie, już po złożeniu pozwu.  Często pomocne w tej kwestii okazuje się wsparcie profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego/adwokata). Ma on nie tylko wiedzę i doświadczenie ale także niezbędny dystans i obiektywne spojrzenie na sprawę. Jego obecność niejednokrotnie pozwala okiełznać emocje małżonków i zbliżyć ich do osiągnięcia porozumienia.

Dodatkowo, jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to warto na pierwszej rozprawie przedstawić uzgodniony wspólnie, rodzicielski plan wychowawczy. To nic innego jak pisemne porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi. Jeżeli sąd dostrzeże, że małżonkowie są w stanie zgodnie współdziałać w sprawach dzieci, istnieje duże prawdopodobieństwo, że orzeknie rozwód na pierwszej rozprawie. Jeżeli na tym tle dojdzie do nieporozumień , to musimy się liczyć z dłuższym procesem.

Rozwód z orzekaniem o winie.

Niewątpliwie najdłużej toczy się sprawa sądowa w przypadku żądania rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków. Może tego żądać zarówno jeden jak i oboje małżonkowie. Najczęściej każdy z małżonków stara się udowodnić, że to ten drugi ponosi wyłączną winę za rozpad związku. Zwykle obie strony żądają wówczas przesłuchania od kilku do kilkunastu (a w skrajnych przypadkach nawet kilkudziesięciu) świadków, którzy potwierdzą ich racje.  Dodatkowo przedstawiane są inne dowody takie jak zdjęcia, wiadomości elektroniczne, wydruki wiadomości SMS, billingi, nagrania rozmów między małżonkami, etc.

Najczęściej chodzi o wykazanie:

 • zdrady
 • psychicznej lub fizycznej przemocy
 • nadużywania alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych
 • problemu hazardowego
 • nieprzyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (bezczynny tryb życia).

Obszerność materiału dowodowego sprawia, że tego typu sprawy mogą się toczyć nawet kilka lat.

Proszę o kontakt adwokata rozwodowego